Bild Logga

พจนานุกรม
สวีเดน-ไทย ไทย- สวีเดน

 • ชื่อหนังสือ: พจนานุกรม สวีเดน-ไทย ไทย-สวีเดน
 • โดย: อ้อยใจ ตระการจันทร์
 • ปีที่พิมพ์และจำหน่าย: 2555
 • จำนวนหน้า: 855
 • จำนวนคำ:
  • สวีเดน-ไทย 45 000
  • ไทย-สวีเดน 16 000
 • ขนาด: 24 x 17 cm
 • น้ำหนัก: 1760 gram
 • ISBN 978-91-633-7543-9