Bild Logga

พจนานุกรม ไทย- สวีเดน

  • ชื่อหนังสือ: พจนานุกรม ไทย-สวีเดน
  • โดย: อ้อยใจ ตระการจันทร์
  • ปีที่พิมพ์และจำหน่าย: 2553
  • จำนวนหน้า: 248
  • จำนวนคำ: 17 000
  • ขนาด: 24 x 17 cm
  • น้ำหนัก: 470 gram
  • ISBN 978-91-633-3891-5